کسنزان
کسنزان: عکس شماره 1 / 2
رخنمون زون سیلیسی طلا دار در محدوده کسنزان
کسنزان
کسنزان: عکس شماره 2 / 2
رخنمون دگرسانی سیلیسی- سریسیتی در محدوده طلای کسنزان
1