عشوند
عشوند: عکس شماره 1 / 3
رخنمون زون اسکارنی(بخش های تیره) در کانسار آهن-طلای عشوند
عشوند
عشوند: عکس شماره 2 / 3
یکی از ترانشه های کانسار عشوند
عشوند
عشوند: عکس شماره 3 / 3
نمایی از وضعییت ترانشه های اکتشافی کانسار عشوند
1