حمزه قرنین
حمزه قرنین: عکس شماره 1 / 5
حفر ترانشه
حمزه قرنین
حمزه قرنین: عکس شماره 2 / 5
دگرسانی اکسید آهن
حمزه قرنین
حمزه قرنین: عکس شماره 3 / 5
دگرسانی اکسید آهن
حمزه قرنین
حمزه قرنین: عکس شماره 4 / 5
دگرسانی سریسیتی
حمزه قرنین
حمزه قرنین: عکس شماره 5 / 5
نقشه توزیع طلا
1