سوال مطرح شده :
موضوع :  اکثر کانسارهای طلای اپی ترمال ایران
توضیحات : 


   اکثر کانسارهای طلای اپی ترمال ایران در کدام دوره و مربوط به کدام مرحله از فاز کوهزایی تشکیل شده اند؟ 

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:52
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ترشیری (ائوسن-میوسن و پلیوستوسن)
توضیحات : 


ترشیری (ائوسن-میوسن و پلیوستوسن)، همزمان، و پس از کوهزایی نئوتتیس

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:52
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image