سوال مطرح شده :
موضوع :  دگرسانی
توضیحات : 


انواع دگرسانی در منطقه قبغلوچه کدام هست؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:0
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سیلیسی شدن
توضیحات : 


سیلیسی شدن، کربناتی شدن، هماتیتی شدن و مقداری فیلیک 

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  10:0
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image