پروژه هاى اکتشافى طلا در سال جارى
1- پروژه طلاى گندى 2- پروژه طلاى طرقبه 3- پروژه طلاى کرويان سقز 4- پروژه طلاى زرمهر 5- پروژه طلاى کلاته تيمور 6- پروژه طلاى کال کافى 7- پروژه طلاى هيرد 8- پروژه طلاى شوراب 9- پروژه طلاى آلوت 10- پروژه طلاى مسجد داغى 11- پروژه طلاى صفى‌خانلو 12- کانسار سارى خانلو 13 - کانسار زگليک 14 - کانسار هيزه‌جان- شرف‌آباد 15 - کانسار آندريان 16 - کانسار نبى‌ جان
کانسار طلاى گندى موقعيت جغرافيايى : اين کانسار در 130 کيلومترى جنوب شرق سمنان و در 10 کيلومترى شمال شرق روستاى معلمان در .38 ، . 54 طول شرقى و. 19 ،. 35 عرض شمالى قرار دارد. زمين شناسى: اين محدوده به لحاظ تقسيمات زمين شناسى - ساختارى ايران در زون ايران مرکزى قرار مى گيرد. اين منطقه اساسا شامل تناوب توف، مارن، ماسه سنگ و مارن سنگ هاى توفى مى باشد که در برخى نقاط برش آتشفشانى قرمز تا آجرى رنگ و افق هاى ريوليتى بين آنها ديده مى شود. فعاليت هاى آتشفشانى منطقه از لوتسين بالايى شروع شده اواخر ائوسن ادامه داشته است. بعد از فعاليت هاى آتشفشانى، فعاليت هاى ماگمايى بصورت نفوذى و شامل سنگ هاى داسيتى و توده هاى ماگمايى عميق تر ادامه يافته است. کانى زايى: کانسار گندى يک کانسار پلى متال است .کانى سازى در اين ناحيه بصورت رگه اى و طلا به شکل انکلوزيون و محلول هاى جامد، داخل کانى هاى سولفور اوليه است. عيار طلا در داخل بخش رگه اى ترانشه ها 1 تا 37گرم در تن گزارش شده است. متوسط عيار در رگه هاى سطحى حدود 7/6 گرم در تن و بيشترين عيار در بخش هاى مينراليزه تا 285 گرم در تن گزارش شده است.
فعاليت‌هاى انجام ‌شده کانسار طلاى گندى : اين کانسار حاصل اکتشافات ژئوشيميايى صورت گرفته در محدوده 26 برگه 1:100000 از سمنان تا کاشمر مى باشد. مرحله دوم اکتشافات ژئوشيميايى و کانى سنگين در محدوده معرفى شده، در سال 1377 توسط طرح طلاى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور صورت گرفت که حاصل آن، پيشنهاد دو محدوده زون هاى آنومالى غربى و شرقى گندى جهت اکتشافات نيمه تفصيلى بوده است. فعاليت هاى صورت گرفته بعدى به قرار زير مى باشد: - تهيه نقشه زمين شناسى در مقياس 1:20000 توسط سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1377 - انجام اکتشافات بعدى در مساحتى حدود 300 هکتار توسط شرکت دانش زمين به سفارش سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1379 انجام گرديد ، که طى آن نقشه هاى زمين شناسى و توپوگرافى 1:500 تهيه شده و تعداد 53 ترانشه به حجم کل 1000 متر مکعب حفر و 271 نمونه جهت عيار سنجى برداشت گرديد. - طراحى 500 متر حفارى شناسايى که 300 متر آن انجام شده است و بقيه در حال انجام است. - استحصال طلا ى گندى توسط گروه کانه آرايى سازمان در زمستان 1378 - انجام مطالعات ژئوفيزيکى توسط اکيپ ژئوفيزيک سازمان زمين شناسى در تاريخ27/8/79 - حفر 54 ترانشه اکتشافى به طول کل 887 متر - برداشت 821 نمونه از ترانشه‌ها و آناليز آنها براى طلا و عناصر پاراژنز - حفر 8 گمانه اکتشافى با عمق تقريبى 35 تا 100 متر براى هر گمانه - آناليز 300 نمونه از مغزه‌هاى حفارى براى طلا و عناصر پاراژنز - انجام تست فراورى و بدست آوردن 111 گرم طلا از 10 تن ماده معدنى به روش سيانيد ليچينگ کانسار طلاى طرقبه موقعيت جغرافيايى: اين کانسار در فاصله 8 کيلومترى باختر مشهد در ناحيه طرقبه قرار دارد. اين محدوده داراى مختصات جغرافيايي. 20 ، .59 طول خاوري. 19، .36عرض شمالى مى باشد. زمين شناسى : محدوده مورد بررسى از نظر ساختمانى در زون ساختارى بينالود قرار ميگيرد. اين محدوده به طور عمده از توده گرانيتى، معروف به گرانيت مشهد و سنگهاى دگرگونى دربرگيرنده آن تشکيل شده است. کانى سازى : طلا در اين ناحيه در ارتباط با سنگهاى دگرگونى باقيمانده در توده گرانيتى مى‌باشد. اين کانى سازى به صورت دو نوار باريک و طويل، منطبق بر روند طولى نوارهاى دگرگونى، در امتداد شمال باختر- جنوب خاور قرار دارد. طلا به صورت آزاد و گاه همراه آرسنوپيريت مى باشد. بر اساس نتايج آناليز نمونه ها، ميزان طلا در کانسار طلاى طرقبه از 1/0گرم در تن تا 54گرم در تن ميباشد. ذخيره احتمالى طلا در اين کانسار 2/2 تن تخمين زده شده است.
فعاليت‌هاى انجام ‌شده کانسار طلاى طرقبه : - در سال 1352 يک اکيپ اکتشافى از سازمان زمين شناسى کشور( تدين اسلامى و همکاران 1973) ضمن بررسى هاى معدنى وجود طلا را در نمونه هاى آبرفتى و کانى سنگين اين منطقه گزارش کردند. - در پائيز 1375 بازديد و نمونه گيرى توسط کارشناسان سازمان زمين شناسى صورت گرفت که در يک نمونه ميزان طلا بيش از 12 گرم در تن بود. بنابراين اين منطقه جهت بررسى هاى دقيق تر اکتشافى پيشنهاد گرديد. - از آنجائيکه معدن متروکه طلاى طرقبه در زمره کانسارهايى است که روشن ساختن وضعيت ذخيره و عيار و ارزش اقتصادى آن اهميت ويژه دارد، پروژه اکتشاف نيمه تفضيلى طلاى طرقبه تعريف گرديد و در اسفند 1377 با همکارى طرح اکتشاف سراسرى و شرکت توسعه علوم زمين، عمليات اکتشافى بر روى اين کانسار آغاز گرديد، که شامل: - تهيه نقشه توپوگرافى، برداشت زمين شناسى و تهيه نقشه زمين شناسى 1:1000 محدوده کانسار به گستره 100 هکتار - حفر71 ترانشه به حجم330 متر مکعب و نمونه گيرى سيستماتيک در طول ترانشه ها. در اين رابطه در مجموع268 نمونه جهت آناليز شيميايى تعيين ميزان طلا و نقره و 30 نمونه جهت مطالعات پتروگرافى و مقاطع صيقلى اخذ و به آزمايشگاه هاى مربوطه ارسال گرديد. - در سال 1379 در طى فاز اکتشاف تفضيلى 5 گمانه اکتشافى به عمق کل 1500 متر حفر و تعداد 380 نمونه از آنها برداشت گرديد. کانسار طلاى کرويان(سقز) موقعيت جغرافيايى : اين کانسار در استان کردستان (شمال غرب ايران)، با مختصات '06 .46 طول شرقى و '08 .36 عرض شمالى در محدوده اى به وسعت10 کيلومترمربع واقع شده است. دسترسى به محدوده مورد نظر از طريق جاده اصلى سقز به بانه، در فاصله 28کيلومتر بعد از سقز تا روستاى ميرده و از آنجا 12کيلومتر (جاده فرعى) تا روستاى کرويان امکان پذير مى باشد. کانى زايى : کانى زايى در سطح و از نوع طلاى آزاد دانه اى در سنگهاى ولکانيکى دگرگون شده است. اين کانى زايى در زون برشى آلتره شده بطول2 کيلومتر و پهناي100متر واقع شده است. اين زون شامل تعدادى رگه مى باشد که مقدار طلا در نمونه‌هاى برداشت شده از آنها بين 1/. تا 11 گرم در تن متغير بوده است.
کانســار زرمـهـر سابقه اکتشافى منطقه کانســار زرمـهـر 1375-1370: سازمان زمين شناسى کشور با همکارى کارشناسان چينى در راستاى اکتشافات ژئوشيميايى ناحيه اى محور سمنان-تربت حيدريه محدوده مورد مطالعه را به عنوان يکى از پتانسيل هاى طلا معرفى کرد . 1380 (کنترل آنومالى) : برداشت 20 نمونه ژئوشيمى و کانى سنگين از رسوبات آبرفتى جديد وقديم منطقه که تجزيه ومطالعه نمونه ها مثبت ارزيابى گرديد و ادامه عمليات اکتشافى در منطقه مورد تائيد قرار گرفت . 1381 (اکتشاف نيمه تفصيلى): حفر چاهکهاى اکتشافى تا عمق 10 مترى در آبرفتهاى جديد و قديم در محدوده اى به وسعت بيش از 30 کيلومتر مربع طراحى و اجرا گرديد . عمليات انجام شده در اکتشافات نيمه تفصيلى کانســار زرمـهـر حفر 52 چاهک اکتشافى در آبرفت‌هاى قديمى (350 متر) و جديد (300 متر) و برداشت 496 نمونه از آنها برداشت 650 نمونه کانى سنگين از افق هاى مختلف و آماده سازى و مطالعه بيش از 300 نمونه از آنها برداشت 2 نمونه بزرگ (بيش از 1 تن) جهت تست آزمايشگاهى تصوير 1 : حفر چاهک اکتشافى در رسوبات جديد
تصوير 2: شستشو و آماده سازى نمونه هاى کانى سنگين گرفته شده از چاهک هاى اکتشافى
نتايج اوليه و برنامه اکتشافى آينده کانســار زرمـهـر نتايج ـ نتايج اوليه نمونه هاى مورد مطالعه نشان مى دهد که بخش وسيعى از آبرفتهاى محدوده اکتشافى محتوى طلا به صورت آزاد ميباشد . ـ بر اساس نتايج بدست آمده پيش بينى ميشود که در آبرفت هاى منطقه زرمهر بيش از يک تن ذخيره طلا وجود دارد . برنامه آينده ـ ادامه عمليات حفارى اکتشافى با تراکم بيشتر در مناطق پر پتانسيل و پر عيار ـ مطالعه فنى و اقتصادى و بر آورد و محاسبه ذخيره کانسار و تعيين مناسبترين روش بهره بردارى کانســار کلاته تيمور موقعيت جغرافيايى و زمين شناسى منطقه: محدوده مورد مطالعه در شمال شرق برگه 1:100000 کاشمر در فاصله 30 کيلومترى شمال شهر کاشمر واقع شده است. واحد‌هاى تشکيل دهنده منطقه عمدتا شامل ولکانيک‌هاى ائوسن، توده‌هاى نفوذى گرانوديوريتى و گرانيتى، بخشهايى از پنجره فرسايشى تکنار و آهک‌ها و دولوميت‌هاى دونين و کرتاسه ميباشد که در اثر نفوذ توده‌هاى نفوذى، محدوده‌هاى دگرگونى مجاورتى را به وجود آورده‌اند. همچنين زون‌هاى آلتراسيون گرمابى با وسعت فراگير در اکثر ولکانيک‌هاى منطقه به چشم ميخورد. سابقه اکتشافى منطقه کانســار کلاته تيمور 1375-1370: سازمان زمين شناسى کشور با همکارى کارشناسان چينى در راستاى اکتشافات ژئوشيميايى ناحيه اى محور سمنان-تربت حيدريه محدوده مورد مطالعه را به عنوان يکى از پتانسيل هاى طلا معرفى کرد. 1377(بررسى مقدماتى):انجام مطالعات شناسايى و کنترل آنومالى توسط گروه ژئوشيمى سازمان زمين شناسى کشور. 1381(اکتشافات نيمه تفصيلى) :نمونه بردارى ژئوشيمى و کانى سنگين با مقياس 1:20000 عمليات انجام شده در اکتشاف نيمه تفصيلى با بررسى مجدد بر روى آنومالى هاى ژئوشيمى ناحيه اى مراحل زير انجام گرديد: انتخاب محدوده اى به وسعت 230 کيلومتر مربع جهت اکتشافات نيمه تفصيلى برداشت 1158 نمونه ژئوشيمى ، برداشت 289 نمونه کانى سنگين، شستشو و آماده‌سازى آنها برداشت 69 نمونه سنگى مينراليزه نتايج بدست آمده و برنامه هاى اکتشافى آينده نتايج - از 289 نمونه کانى سنگين برداشت شده 183 نمونه مطالعه گرديده که حدود 70 نمونه حاوى ذراتى از طلاى آزاد (تا 24 ذره) با ابهاد 50 تا 350 ميکرون بوده است - از 1158 نمونه آبراهه اى برداشت شده 317 نمونه تا کنون براى طلا آناليز شده که با توجه به نتايج بدست آمده محدوده اکتشافى داراى مناطق پرپتانسيل و زون‌هاى گسترده طلادار ميباشد. - برداشت نمونه‌هاى مينراليزه بر اساس داده هاى ژئوشيمى، کانى سنگين و شواهد صحرايى صورت گرفت. در برخى مناطق آنومال از لحاظ ژئوشيمى و کانى سنگين شواهد کانى سازى (التراسيون‌هاى سريسيتى، پروپيليتى و رگه هاى حاوى کانى هاى سرب، روى و مس) مشاهده شده که نمونه‌ها از اين مناطق برداشت شد. مرحله آماده سازى به پايان رسيده و نمونه‌ها به آزمايشگاه کشور چين جهت آناليز طلا و عناصر پاراژنز ارسال گرديده اند. همزمان کار تهيه گزارش نهايى جهت اين پروژه انجام و پردازش هاى پايانى در حال انجام است. محدوده اکتشافى طلاى کال‌کافى موقعيت جغرافيايى : کانسار کال کافى در فاصله 35 کيلومترى خاور معدن سرب و روى نخلک در استان اصفهان قرار گرفته است. زمين شناسى و کانى‌سازى: اين کانسار در حقيقت يک کانسار مس و موليبدن پورفيرى طلادار است. بررسى هاى اوليه ميزان 345 ميليون تن کانسنگ با عيار ميانگين 25/0 درصد موليبدن و 2/0 تا 5/0 گرم در تن طلارا در اين کانسار پيش بينى نموده است. طى اکتشافات اخير زونهاى طلادارقابل توجهى را بصورت رگه هاى سيليسى شبکه هاى رگچه اى با عيار 5/0 تا 25 گرم در تن طلا در اين کانسار تعيين شده است. در حال حاضر بررسى هاى اکتشافى در مرحله تفصيلى در اين کانسار در حال انجام است که شامل گسترش عمقى زونهاى طلادار است.

نمايى از کانسار طلاى کالکافى
پروژه اکتشافى طلاى هيرد موقعيت جغرافيايى : کانســار هيــرد در 80 کيلومتـرى شمال غرب نهبنــدان به مختصــات "10'12 °59 طول شرقى و "22 '56 °31 عرض شمالى واقع است. اين منطقه در واقع يک زون به شدت آلتره ( سيليسى، ليمونيتى و آرژيلى ) به طول 2 کيلومتر و ضخامت متغير 30 الى 120 متر مى باشد. علاوه بر زون کانى سازى اصلى حداقل سه محدوده کانى سازى با وسعت کوچکتر در محدوده شناسايى شده است. فعاليت هاى اکتشافى اوليه: ـ اکتشاف ژئوشيميايى در مقياس 1:100000 (ورقه بصيران) ـ اکتشاف ژئوشيميايى در مقياس 1:20000 (هيرد) ـ تهيه نقشه زمين شناسى ـ معدنى 1:20000 (هيرد) عمليات اکتشافى تا مهر 1382 : ـ تهيه نقشه توپوگرافى با مقياس 1:1000 در منطقه‌اى به وسعت 200 هکتار ـ تهيه نقشه زمين‌شناسى ـ معدنى با مقياس 1:1000 در منطقه‌اى به وسعت 200 هکتار ـ حفر 5 ترانشه اکتشافى به ميزان 600 متر مکعب و برداشت 220 نمونه از آنها ـ حفر گمانه هاى اکتشافى به عمق 665 متر ـ برداشت 600 نمونه از حفريات و آناليز 10 عنصرى آنها ـ برداشت نمونه جهت تست تکنولوژيکى به ميزان صد تن، آماده انتقال به ارغش با توجه به اينکه 50 درصد نمونه هاى برداشت شده از ترانشه ها داراى بيش ازppb 100 طلا و 10 درصد نمونه ها عيار بالاتر از ppm 1 طلا مى باشند، بعلاوه با در نظر گرفتن ذخيره نسبتا بالاى اين کانسار، مورفولوژى مناسب جهت استخراج و ادامه عمليات اکتشافى کاملا قابل توجيه است. با آناليز نمونه هاى حاصل از مغزه هاى حفارى و تست نمونه تکنولوژيکى اظهار نظر در مورد اين کانسار امکانپذير خواهد بود. محدوده اکتشافى طلاى شوراب موقعيت جغرافيايى : اين کانسار در جنوب شرق شهرستان فردوس واقع شده و داراى مختصات جغرافيايى" 7 '04 °48 طول شرقى و"34 '33 °33 عرض شمالى مى باشد. زمين شناسى و کانى‌سازى: در اين محدوة اکتشافى نقشه زمين شناسى معدنى با مقياس1:20000 توسط صنايع و معادن تهيه شده است که برروى آن تعدادى از مناطق داراى کانى سازى(بطورعمده معادن متروکه) ازجمله سرب و روى کله چاى، آنتيموان ،سرب وروى شوراب وآنتيموان،طلاى چوپان مشخص شده است. بعلاوه اکتشاف ژئوشيمايي1:100000 برروى ورقة آبسک صورت گرفته که نتايج آن هنوز منتشر نشده است. شرح فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته عمليات عمده بر روى منطقه آنتيموان ـ طلاى چوپان متمرکز بوده که بشرح ذيل گزارش مى شود. ـ تهيه نقشه توپوگرافى با مقياس1:1000 منطقه ـ حفر 4عدد ترانشة اکتشافى با حجم300 متر مکعب و نمونه بردارى به تعداد 211 نمونه وآناليزآنها با توجه به نتايج آناليز نمونه هاى برداشت شده از ترانشه‌ها، کانى‌سازى طلا درسطح مربوط به رگه هاى سيليس آنتيموان دار مى باشد که آنهم از ضخامت و طول زيادى برخوردار نيست. با وجود اين کانسار در اعماق پايين‌تر(حداقل با حفر در گمانه اکتشافى) مطالبى است که ميتوان مد نظر داشت. همچنين به نظر مى‌رسد با توجه به نتايج ژئوشيميايى 1:100000و نقشة زمين شناسى معدنى 1:20000 بتوان مناطق ديگرداراى پتانسيل طلا در اين محدوده را شناسايى کرد.

نمايى کلى از کانسار شند محمود
( ديد به سمت شمالغرب)

نمايى از ترانشه 3
( ديد به سمت شمالغرب)
پروژه اکتشافى طلاى آلوت موقعيت مکانى : محدوده آنومالى هاى آلوت در شمال محور سقز ـ بانه با روندى شمال غربى ـ جنوب شرقى گسترش دارد. تاريخچه عمليات اکتشافى : ـ بررسى اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک ورقه 1:100000 آلوت در سال 1379 بر اين اساس آنومالى هاى متعددى از طلا در مناطق کانى سفيد، شيخ چوپان، ميرگه، نقشينه، راوه، کوه ابراهيم، حصار و باريکا معرفى گرديد. مقادير طلاى محدوده‌هاى آنومالى در نمونه‌هاى ژئوشيمى تا بيش از يک گرم در تن، در نمونه‌هاى کانى سنگين تا 27 ذره طلا و در نمونه‌هاى مينراليزه تا 6/2 گرم در تن ( محدوده آنومالى باريکا) بدست آمد. آلتراسيون گسترده‌اى پيرامون روستاى باريکا و محدوده بين اين روستا و روستاى شمولا شناسايى و معرفى گرديد که مقادير طلا (6/2 گرم در تن) سرب ( 2 درصد) و باريت ( 4 درصد) در نمونه‌هاى مينراليزه آن قابل توجه بوده است. ـ در سال 1379، شرح خدمات عمليات اکتشافى تکميلى محدوده‌هاى آنومالى ورقه آلوت در مقياس 1:20000 تهيه و اعتبار لازم براى اجراى آن تصويب گرديد. ـ تا سال 1381 اجراى اين پروژه به دليل عدم تخصيص اعتبار در زمان مناسب و شرايط نامناسب جوى عملى نگرديد. ـ در خرداد 1382 موافقتنامه‌اى مابين سازمان‌ زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور و سازمان توسعه و معدن و صنايع معدنى ايران امضاء گرديد و بر مبناى آن سازمان توسعه و معادن اعتبار لازم را تامين و بلافاصله عمليات اکتشافى اين پروژه آغاز گرديد. عمليات اکتشافى انجام شده تا پايان مهر 1382 ـ تهيه نقشه زمين‌شناسى، ساختارى، آلتراسيون محدوده به وسعت حدود 210 کيلومتر مربع ـ برداشت 550 نمونه کانى‌سنگين ـ برداشت حدود 300 نمونه ژئوشيمى و مينراليزه ـ آناليز و مطالعه نمونه‌هاى برداشت شده ـ انجام مطالعات ژئوفيزيک زمينى به روش‌هاى مغناطيس‌سنجى ميدان کل، گراديومترى و VLF در 2400 نقطه از محدوده‌هاى اميد‌ بخش نتايج بدست آمده: ـ از 525 نمونه کانى‌سنگين برداشت شده در زون باريکا ـ شيخ چوپان 82 نمونه داراى 1 تا 38 ذره طلا ( با ميانگين 6 ذره در هر نمونه) بوده است. بر اساس مطالعات زمين‌شناسى، ژئوشيمى و ژئوفيزيک صورت گرفته، مناطق ذيل انتخاب و معرفى گرديد: ـ محدوده‌اى به وسعت 30 کيلومتر مربع براى برداشت 1:5000 زمين‌شناسى ـ محدوده‌اى به وسعت 15 کيلومتر مربع براى برداشت 1:5000 دگرسانى ـ محدوده‌اى به وسعت 10 کيلومتر مربع براى انجام اکتشافات ليتوژئوشيميايى در شبکه‌اى به وسعت 50×50 متر محدوده اکتشافى مسجد‌داغى موقعيت جغرافيايى: اين محدوده به وسعت 8 کيلومتر مربع در شمال‌غرب ايران، استان آذربايجان شـرقى و در 35 کيلومتـرى شرق جلـفا و 5 کيلومترى غرب سيـه‌رود به مختـصـات .10'56°46 طول شرقى و.30'52°38 عرض شمالى در کوهستان قره‌داغ قرار دارد. زمين شناسى و کانى سازى: اين ناحيه که جزء کوچکى از برگه 1:250000 تبريز ـ پلدشت و 1:100000 جلفا را شامل مى‌شود از نظر زمين‌شناسى شامل مجموعه‌اى از سنگ‌هاى فليش‌گونه و آهک مزوزوئيک ـ سنوزوئيک مى‌باشد که بر روى يک پوشش پلاتفرمى به سن پالئوزوئيک و مزوزوئيک تحتانى که ادامه پلاتفرم ايران مرکزى است قرار گرفته است. پيرو انجام عمليات اکتشاف مقدماتى در منطقه مسجد‌داغى توسط شرکت مهندسين مشاور پيچاب کاوش و بنا به درخواست سازمان صنايه و معدن استان آذربايجان شرقى و نتايج مثبت حاصله از آن سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور علاقه‌مند به انجام عمليات اکتشافى در مقياس 1:5000 در اين منطقه گرديد. اين عمليات در سال 1379 تصويب و در حال انجام مى‌باشد. شرح فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته : ـ تهيه نقشه زمين‌شناسى ـ معدنى در مقياس 1:5000 ـ برداشت 92 نمونه بصورت Chip sampling از رگه‌هاى سيليسى جهت آناليز طلا ـ طراحى و برداشت 12 نمونه کانى سنگين از محدوده مورد مطالعه ـ حفر 22 ترانشه اکتشافى بر روى رگه‌هاى سيليسى و برداشت 51 نمونه به روش کانالى از 8 ترانشه اول و اندازه‌گيرى مقدار طلاى آنها ـ برداشت 50 نمونه از پهنه آلتراسيون جهت آناليز XRD ـ برداشت 13 نمونه از توده سنگى جهت آناليز مس و موليبدن ـ برداشت 11 نمونه از رگه‌هاى سيليسى مختلف جهت مطالعه سيالات درگير ـ برداشت 56 نمونه از واحد‌هاى مختلف سنگى جهت مطالعه پتروگرافى ـ برداشت 15 نمونه از توده سنگى جهت بررسى شيمى سنگ (XRF) ـ برداشت 7 نمونه از سنگ‌هاى مينراليزه جهت مطالعات کانه‌نگارى ـ برداشت 24 نمونه از سنگ‌هاى مينراليزه جهت مطالعه مقاطع صيقلى ـ برداشت 1.5 تن نمونه از محل رگه شماره 3 جهت انجام آزمايش فرآورى مقدماتى ـ طراحى و ساخت حوضچه‌هاى استحصال طلا جهت راه‌اندازى يک واحد استحصال آزمايشى ـ احداث 2 کيلومتر جاده جهت دسترسى به نقاط حفارى شرح فعاليت‌هاى در دست انجام : ـ عمليات نقشه‌بردارى در مقياس 1:1000 از محدوده اکتشافى ـ عمليات اکتشافات ژئوفيزيکى در محدوده به روش IP,RS ـ انعقاد قرارداد جهت حفر 700 متر گمانه اکتشافى که تاکنون حفر دو گمانه به اعماق 85 و 190 مترى به اتمام رسيده است. بر اساس کار‌هاى صورت گرفته، 13 رگه سيليسى که بزرگترين آنها 700 متر طول و 20 متر ضخامت دارد با عيار حداکثر 21 گرم در تن شناسايى شده است. بر اساس تخمين و ارزيابى‌هاى اوليه براى بزرگترين رگه منطقـه 17 تن طلاى خالـص با عيار متوسط 5 گرم در تن ماده معدنى بر‌آورد مى‌شود که به طريق روباز قابل بهره‌بردارى مى‌باشد. آنچه بر اهميت کانى‌سازى در منطقه مى‌افزايد وجود يک زون پتاسيک با مجموعه کانى‌شناسى کالوپيريت، باريت، مالاکيت، آزوريت و سرب مى‌باشد که احتمال وجود يک کانسار پورفيرى در اين منطقه را تقويت مى‌کند. محدوده اکتشافى طلاى يوسفـلو ـ صفى‌خان لـو ـ نقدوز موقعيت جغرافيايى: محدوده مورد بررسى به وسعت 18 کيلومتر مربع در23 کيلومترى جنوب شرقى شهرستان اهر(فاصله هوايى) و درغرب روستاى نقدوز واقع شده است. دسترسى به اين منطقه از طريق جاده آسفالته اهر ـ مشکين شهر صورت مى گيرد. از روستاهاى مهم در اين محدوده مى توان به روستاهاى نقدوز، يوسف لو و صفى خانلو اشاره کرد. زمين شناسى عمومى: عمده ترين واحدهاى سنگى منطقه را يک توده نفوذى آلکالى گرانيت تا هورنبلند بيوتيت گرانيت تشکيل مى دهد. مرزشمالى اين توده به واحدهاى آتشفشانى ائوسن و مرزجنوبى آن به رسوبات آبرفتى دوران چهارم منتهى مى شود. سنگ‌هاى آتشفشانى شمال منطقه اکتشافى بصورت رخنمون‌هاى کم ارتفاعى ديده مى‌شوند که داراى گسترش وسيعى بوده و اغلب دگرسان شده‌اند. اين واحد عمدتا شامل سنگ‌هاى آذرآوارى، توف برشى، ايگنيمبريت همراه با آندزيت و تراکيت مى‌باشد. درنتيجه نفوذ توده گرانيتى يادشده به درون واحدهاى سنگى ائوسن، آلتراسيونهاى هيدروترمالى گسترده‌اى (آلونيتى، سيليسى و کائولينيتى) دربخش شمالى و شمال شرقى محدوده ايجاد شده است. پيامد اين پديده، محلول‌هاى باقى‌مانده غنى از سيليس و فلزات گرانبها بوده که به درون گسل‌ها و شکستگى‌هاى قطع کننده توده گرانيتى منطقه تزريق شده و فلزات گرانبها بخصوص طلا را برجاى نهاده‌اند. سابقه کارهاى انجام شده: اين محدوده در پى پروژه اکتشاف طلاى اپى‌ترمال و مس پورفيرى ناحيه طارم- ارسباران، متعاقب انجام عمليات اکتشاف مقدماتى و انجام نمونه بردارى‌هاى سيستماتيک در سال 1379 و برداشت 140 نمونه از برخى رگه‌هاى سيليسى منطقه جنوب شرق اهر(يوسف لو- صفى خانلو) و باتوجه به بالابودن عيارطلا در برخى نمونه هاى برداشت شده معرفى‌ و کميته اکتشاف تصميم به انجام نمونه بردارى سيستماتيک در مقياس نيمه تفصيلى گرفت. اين فعاليت‌ها شامل: ـ تهيه نقشه زمين‌شناسى معدنى در مقياس 1:5000 به وسعت 25 کيلومتر مربع ـ تهيه نقشه‌هاى توپوگرافى در مقياس 1:1000 و 1:2000 محدوده رگه‌ها به مساحت 2 کيلومتر‌مربع ـ حفر 95 ترانشه اکتشافى به طول 1300 متر و حجم 900 متر مکعب و برداشت 490 نمونه از محل ترانشه‌ها ـ انجام مطالعات کانى‌نگارى، مقاطع نازک و صيقلى جهت بررسى‌هاى پترولوژيکى و زمين‌شناسى اقتصادى ـ انجام عمليات اکتشافى ژئوفيزيک ـ طراحى و حفر 300 متر گمانه اکتشافى در 5 نقطه ـ فرآورى آزمايشى بيش از 500 کيلو از نمونه‌هاى منطقه بر اين اساس بيش از 8 رگه سيليسى با ابعاد مختلف مورد شناسايى قرار گرفت که 80 درصد نمونه‌هاى برداشت شده از آنها داراى عيار بين 1/0 تا 5 گرم در تن بوده و در يک نمونه نيز عيار 17 گرم در تن گزارش شده است. بر اساس تخمين و ارزيابى اوليه با احتساب عمق تقريبى 200 متر حدود 10 تن طلاى خالص در اين محدوده برآورد مى‌شود.
نمايى از محدوده کانى زايى در منطقه
دورنمايى از ترانشه هاى حفر شده در منطقه
محدوده اکتشافى طلاى سارى‌خانلو موقعيت جغرافيايى: اين کانسار در 25 کيلومترى شمال‌غرب شهرستان مشکين‌شهر از استان اردبيل و 2 کيلومترى شرق ـ شمال‌شرق دهکده قشلاق زاخور به مختصات.57'33°47 طول شرقى و.33'33°38 عرض شمالى قرار دارد. زمين شناسى و کانى سازى: به لحاظ زمين‌شناسى، منطقه مورد مطالعــه در نوار ولکانوپــلوتونيک طارم ـ قره‌داغ واقع شده که خود بخشى از نوار آتشفشانى رسوبى ترسير البرز غربى ـ آذربايجان مى‌باشد. توده نفوذى گرانيتوئيدى و سنگ‌هاى ولکانيکى ائوسن عمده‌ترين واحد‌هاى سنگى داراى رخنمون در محدوده تحت بررسى هستند که سطح نسبتا وسيعى را مى‌پوشانند. شرح فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته : اين محدوده در پى پروژه اکتشاف طلاى اپى‌ترمال و مس پورفيرى ناحيه طارم- ارسباران، متعاقب انجام عمليات اکتشاف مقدماتى و انجام نمونه بردارى‌هاى سيستماتيک در سال 1379 معرفى و پس از بررسى‌هاى مقدماتى، در سال 1380 محدوده توسط سازمان صنايع و معادن استان اردبيل و بوسيله کارشناسان سازمان زمين‌شناسى شمال‌غرب کشور مورد بررسى 1:5000 قرار گرفت. اين فعاليت‌ها شامل: ـ تهيه نقشه توپوگرافى و زمين‌شناسى ـ معدنى با مقياس 1:5000 ـ برداشت 379 نمونه ليتوژئوشيميايى ـ حفر 10 ترانشه اکتشافى به حجم 120 متر مکعب و برداشت 70 نمونه از آنها ـ حفر يک چاهک اکتشافى به عمق 1.7 متر و برداشت 2 نمونه از آنها ـ حفر 4 گمانه اکتشافى به عمق 80 متر که نمونه‌گيرى از مغزه‌ها در دست انجام است در سال 1381 به منظور بدست آوردن تصويرى روشن‌تر از وضعيت رگه‌ها در عمق عمليات اکتشاف ژئوفيزيکى انجام شد. بر اين اساس در اين محدوده بيش از 20 رگه سيليسى شناسايى گرديد که بزرگترين آنها داراى طولى در حدود 2 کيلومتر و ضخامتى بين 1 تا 20 متر مى‌باشد. عيار نمونه‌هاى برداشت شده از 300 ميلى گرم در تن تا 14 گرم در تن متغير بوده است. هم‌اکنون در اين محدوده عمليات حفر گمانه‌هاى اکتشافى در دست انجام مى‌باشد. حفر 5 گمانه با عمق تقريبى 500 متر در نظر گرفته شده است که حفارى در 4 نقطه به اتمام رسيده است.

دورنمايى از روستاى سارى خانلو

نمايى نزديک از رگه اصلى در منطقه سارى خانلو(ديد به سمت جنوبغرب)
محدوده اکتشافى طلاى زگليک موقعيت جغرافيايى : اين محدوده در 25 کيلومترى (فاصله هوايى) شرق ـ جنوب‌شرق شهرستان اهر به مختصات.51.5'20°47 طول شرقى و.22.5'26°38 عرض شمالى قرار دارد. راه دسترسى به منطقه از طريق جاده اهر ـ مشکين‌شهر به فاصله 35 کيلومتر تا روستاى نقدوز و از آنجا به فاصله 8 کيلومتر تا روستاى زگليک امکان‌پذير است. زمين شناسى و کانى‌سازى: عمده‌ترين واحد‌هاى سنگ‌شناختى اين منطقه را توف و گدازه‌هاى ائوسن با ترکيب آندزيتى تشکيل مى‌دهند که تحت تاثير توده نفوذى نقدوز ـ يوسفلو و خلفيان (توده گرانيتى) دگرسانى هيدروترمال و سيليسيفيکاسيون را پشت سر گذاشته‌اند. رگه‌هاى کانه‌دار منطقه داراى امتداد کلى شمال‌غربى ـ جنوب شرقى بوده و در حاشيه خود زون‌هاى اکسيده، کائولينيته و سريسيته ايجاد نموده‌اند. شرح فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته : اين محدوده در پى پروژه اکتشاف طلاى اپى‌ترمال و مس پورفيرى ناحيه طارم- ارسباران، متعاقب انجام عمليات اکتشاف مقدماتى و انجام نمونه بردارى‌هاى سيستماتيک در سال 1379 معرفى و در اختيار طرح اکتشافات سراسرى سازمان زمين شناسى مى باشد. فعاليت‌هاى اکتشافى در اين محدوده توسط گروه اکتشافات سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در مقياس 1:5000 از سال 1381 در حال انجام است. ـ برداشت 80 نمونه سنگى به روش Rock chip sampling ـ حفر 40 ترانشه به حجم کلى 300 متر مکعب و برداشت 555 نمونه از آنها ـ حفر 3 گمانه اکتشافى به عمق 60 متر (متراژ کلى 200 متر) در دست انجام عيار ميانگين طلا در بخش اکسيدان در حدود 3.5 گرم در تن گزارش شده است. لازم به توضيح مى‌باشد که نمونه‌هاى برداشت شده از ترانشه‌ها جهت آناليز به روش جذب اتمى به آزمايشگا‌هاى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور ارسال شده است. در ضمن بخش فرآورى مشغول نصب حوضچه‌هاى استحصال طلا در اين منطقه مى‌باشد محدوده اکتشافى طلاى هيزه‌جان موقعيت جغرافيايى : اين محدوده در شمال غربى شهرستان اهر به مختصات.52' 29° 46 طول شرقى و.7.5 '37 °38 عرض شمالى قرار دارد. راه دسترسى به منطقه از طريق جاده تبريز ـ ورزقان ـ خروانق انحرافى به طرف چيچکلو امکان پذير است. زمين شناسى و کانى سازى: عمده‌ترين واحد‌هاى سنگ‌شناختى منطقه شامل توف و گدازه‌هاى تراکى‌آندزيتى به سن ائوسن و واحد‌هاى ولکانيکى ميو‌پليوسن مى‌باشد. واحد‌هاى ولکانيکى به صورت دم تظاهر داشته که در برخى مناطق توسط دايک‌هاى مونزوديوريتى قطع شده‌اند. مهمترين سيماى کانى‌سازى در محدوده مورد مطالعه، زون‌هاى کانى‌سازى رگه‌اى ـ رگچه‌اى مى‌باشد که توسط گسل‌ها و زون‌هاى گسلى با امتداد شمال، شمال‌غرب ـ جنوب، جنوب‌شرق کنترل شده‌اند. شرح فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته : اين محدوده در پى پروژه اکتشاف طلاى اپى‌ترمال و مس پورفيرى ناحيه طارم- ارسباران، متعاقب انجام عمليات اکتشاف مقدماتى و انجام نمونه بردارى‌هاى سيستماتيک در سال 1379 معرفى و فعاليت‌هاى اکتشافى آن توسط گروه اکتشافات ژئوشيميايى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در مقياس 1:5000در حال انجام است. ـ تهيه نقشه زمين‌شناسى ـ معدنى در مقياس 1:5000 و به وسعت تقريبى 15 کيلومتر مربع ـ تهيه نقشه توپوگرافى در مقياس 1:5000 ـ برداشت 80 نمونه سنگى نيمه سيستماتيک به روش Rock chip sampling از 11 رگه سيليسى در 2 مرحله ـ حفر 21 ترانشه به حجم کلى 110 متر مکعب بر روى 11 رگه و برداشت 385 نمونه از آنها ـ بررسى 37 نمونه XRD مربوط به مناطق آلتره ـ تهيه و بررسى 228 مقطع صيقلى و نازک و تين‌پوليش و مطالعه کيفى تعدادى از مقاطع بوسيله الکتروماکروپروب ـ انجام اکتشافات ژئوفيزيکى به روش IR,RS در محدوده‌اى به وسعت 1 کيلومتر مربع ـ تهيه نقشه رگه‌ها در مقياس 1:500 عيار طلا در نمونه‌هاى برداشت شده بين 0.005 تا 15020 گرم در تن متغير بوده است. بيشترين عيار اندازه‌گيرى شده مربوط به يک رگه 25 سانتى‌مترى به مقدار 15 گرم در تن مى‌باشد. نتيجه تست تکنولوژيک بر روى 500 کيلوگرم از مواد معدنى منطقه عيار 3.5 گرم در تن مى‌باشد.

توده داسيتى سيليسى شده داراى رگه هاى سيليسى
نمايى از روستاى هيزه‌جان و بخش آلتره شده مجاور آن که حاوى رگـه سيليسى پلى‌متال داراى گـالن، اسفالـريت، کالکوپيريت و ديگر سولفيدها مى باشد محدوده اکتشافى طلاى آندريان موقعيت جغرافيايى : ناحيه مورد اکتشاف به وسعت 8 کيلومترمربع در 50 کيلومترى شمال شهرستان تبريز و 65 کيلومترى شمال‌غرب شهرستان اهر به مختصات . 30 ' 15° 46 طول شرقى و.30 '32 °38 عرض شمالى قرار دارد. راه دسترسى به منطقه از سه طريق تبريز- ورزقان- آندريان و تبريز- امند- ابوند- ارزيل- آندريان و تبريز- مرند- جلفا-سيه رود- خروانق- آندريان امکان پذير است. زمين شناسى و کانى‌سازى بطور کلى ناحيه مورد مطالعه در زون زمين شناسى البرز ـ آذربايجان و ساب زون ارسباران با ويژگى‌هاى خاص سنگ‌چينه‌اى و تکتونيکى آن قرار‌گرفته است. يکى از اين ويژگى‌ها را مى‌توان حضور گسترده نهشته‌هاى فليش‌گونه کرتاسه بالا با ترکيب سنگ‌شناسى از ماسه‌سنگ، سيلتستون، شيل و مارن دانست. نفوذ توده پورفيرى نيمه عميق ميوه‌رود پس از کرتاسه بالا (احتمالا اليگوسن) با ترکيب سنگ‌شناسى مونزوديوريت تا کوارتز‌ديوريت موجب بروز فرايند‌هاى دگرنهادى و به مقدار کمتر دگرگونى در اين نهشته‌ها شده است. کانى‌سازى طلا بصورت رگه‌هاى سيليسى ـ اکسيد آهن‌دار و حاصل فرايند‌هاى گرمابى (اپى‌ترمال) توده نفوذى ميوه‌رود بوده که موجب تجمع طلا در گانگ کوارتزى درون زون‌هاى شکستگى با روند خاص شده است. شرح فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته : براساس مطالعات مقدماتى صورت گرفته بخش اکتشافى خاروانا به 4 پتانسيل فلزى بزرگ و جداى از هم به نام‌هاى آندريان، آتش‌خسرو، مينا و N تقسيم شد. پتانسيل آندريان به وسعت 15 کيلومتر مربع اکتشافات مقدماتى را گذرانيده و در آن 5 محدوده معرفى شده است که محدوده بوزلوخ ـ قره‌داش مهمترين آنهاست. فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته در اين محدوده به قرار زير مى‌باشد: ـ تهيه نقشه زمين‌شناسى ـ معدنى با مقياس 1:1000 ـ تهيه نقشه توپوگرافى با مقياس 1:1000 ـ حفر 51 ترانشه اکتشافى به حجم 430 متر مکعب و برداشت 1775 نمونه از آنها ـ حفر 2 گمانه اکتشافى به طول851 متر (آزيموت 120) و برداشت 581 نمونه از آنها ـ تهيه 3 تونل اکتشافى در محدوده بر اساس مطالعات صورت گرفته و پس از حذف داده‌هاى احتمالى، ذخيره محدوده بوزلوخ ـ قره داش 8/7 تن با عيار 35/2 و حجم کانسار 929/1 ميليون تن محاسبه و گزارش شده است. محدوده اکتشافى طلاى نبى جان موقعيت جغرافيايى: اين محدوده با مساحت 9 کيلومتر مربع در 21 کيلومترى (فاصله هوايى) جنوب غربى شهرستان کليبر به مختصات.30 ' 48° 46 طول شـــــرقى و .30 '46 °38 عرض شمالى قرار دارد. زمين شناسى و کانى سازى: عمده‌ترين واحد‌هاى سنگى ‌شناخته‌شده اين منطقه را يک توده نفوذى گرانوديوريتى تا ديوريتى کوارتزدار تشکيل‌مى‌دهد که درون واحد‌هاى رسوبى آتشفشانى کرتاسه نفوذ کرده است. کانى‌زايى به صورت اسکارن در حاشيه گرانيت‌ها و در درون آنها صورت گرفته است. تيپ کانى‌سازى به صورت اسکارنى بوده و کار‌هاى قديمى و متعددى در اين محدوده به چشم مى‌خورد که غالبا جهت برداشت کانه مس و آهن بوده است. شرح فعاليت‌هاى اکتشافى صورت گرفته : اين محدوده در پى پروژه اکتشاف طلاى اپى‌ترمال و مس پورفيرى ناحيه طارم- ارسباران، متعاقب انجام عمليات اکتشاف مقدماتى و انجام نمونه بردارى‌هاى سيستماتيک در سال 1379 معرفى شد. ادامه اين فعاليت‌ها در سال 81 و 82 به شرح رير مى‌باشد: ـ تهيه نقشه زمين‌شناسى ـ معدنى در مقياس 1:20000 ـ برداشت 20 نمونه سنگى نيمه سيستماتيک به روش Rock chip sampling ـ حفر 1 ترانشه و 1 چاهک اکتشافى بر اين اساس عيار طلا در اسکارن‌هاى سرب و روى دار 12 و 85/1 گرم در تن و در اسکارن‌هاى آهن‌دار 24/0 و 5 گرم در تن و در رگه‌ها و رگچه‌‌هاى کوارتز و سولفيد‌دار (ضخامت رگه‌ها از يک تا 50 سانتى‌متر متغير بوده است) درون توده نفوذى 36/2 و 42/1 و 6/2 و 75/0 گرم در تن گزارش شده است.