نام نویسنده : مهرداد واحدی ،مهدی محمد کریمی والهام چیتگر
تاریخ نشر : مرداد 1394
عنوان : اکتشاف درورقه 1:100000 تایباد
شرح مختصر :
مجموعه معادن سنگان در استان خراسان رضوى، در فاصله 308 کيلومترى جنوب خاورى مشهد و 18 کيلومترى شمال خاورى بخش سنگان از توابع شهرستان خواف قرار گرفته است.درپاييز سال 1392 آنومالى هايى توسط ژئوفيزيک هوايى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور که در پهنه سنگان برداشت هاى مغناطيس هوايى داشته اند معرفى شدند. تعداد 15 آنومالى آن جهت بررسيهاى اکتشافى براى کانه سازى آهن به معاونت اکتشاف پيشنهاد گرديد.
شرح کامل:

مجموعه معادن سنگان در استان خراسان رضوى، در فاصله 308 کيلومترى  جنوب خاورى مشهد و 18 کيلومترى شمال خاورى بخش سنگان از توابع شهرستان خواف قرار گرفته است.درپاييز سال 1392 آنومالى هايى توسط ژئوفيزيک هوايى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور که در پهنه سنگان برداشت هاى مغناطيس هوايى داشته اند معرفى شدند. تعداد 15 آنومالى آن  جهت بررسيهاى اکتشافى براى کانه سازى آهن به معاونت اکتشاف پيشنهاد گرديد.تعداد دو آنومالى آن که شامل آنومالى هاى T2 ،T13 مى باشد توسط اينجانبان مهرداد موحدى، مهدی محمد کریمی و الهام چیت گری مورد ارزيابى قرار گرفت. اين آنومالى ها در داخل دشت هاى آبرفتى قرار گرفته اند و حتى مقدار پلاسر آنها نيز ناچيز مى باشد. متأسفانه هیچ آثاری از شواهد کانی سازی در این مناطق یافت نگردید. در منطقه T13 در بررسی‌های بعمل آمده از منطقه اثری از هماتیت یا مگنتیت، چه در زمین‌های کشاورزی و چه در تراسهای آبرفتی و چه در آبراهه‌های منطقه مشاهئه نشد. رسوبات منطقه بوسیله آهنربا مورد جستجو قرار گرفت و متأسفانه هیچ اثری از مگنتیت در داخل آبراهه‌های منطقه نیز مشاهده نشد. در منطقه T2 در داخل آبرفتهای کواترنر قطعاتی از مگنتیت و هماتیت وجود دارد که اظهار نظر در مورد اقتصادی بودن آن نیاز به مطالعه بیشتر دارد. در بررسی های به عمل آمده توسط این گروه اکتشافی، محدوده ای امید بخش در 5 کیلومتری شرق کرات و در دو کیلومتری شمال فرزنه شناسایی شد. در بررسی های اولیه از این کانسار، شواهدی بر وجود یک اسکارن آهن در این منطقه بدست آمده است. که شرح کامل آن در این گزارش آمده است.