نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اکتشاف کانسارآهن-طلای اشوند
...
تاریخ نشر : مرداد 1394
  اکتشاف درورقه 1:100000 تایباد
...
تاریخ نشر : مرداد 1394